Algemene voorwaarden

Schuifdeur-op-maat.nl is een onderdeel van Maatkamer B.V. dat ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 89345096 Het bijbehorende BTW-nummer is NL864953124B01.

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Schuifdeur-op-maat.nl: De ondernemer die via de webshop op maat gemaakte schuifdeuren aanbiedt.

1.2 Klant: De natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Schuifdeur-op-maat.nl.

1.3 Webshop: De online winkelomgeving waar Schuifdeur-op-maat.nl haar producten aanbiedt.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst tussen Schuifdeur-op-maat.nl en de klant betreffende de aankoop van op maat gemaakte schuifdeuren.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Schuifdeur-op-maat.nl en de klant.

Artikel 3 - Herroepingsrecht

3.1 Aangezien de schuifdeuren op maat worden gemaakt, vervalt het herroepingsrecht zoals bedoeld in de Wet Koop op Afstand.

Artikel 4 - Prijzen en Betaling

4.1 De prijzen vermeld op de webshop zijn in Euro’s en inclusief BTW.

4.2 Betaling dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

4.3 Schuifdeur-op-maat.nl behoudt het recht om prijzen op elk moment te wijzigen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds gesloten overeenkomsten.

4.4 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.

4.5 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4.6 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 5 - Levering

5.1 De levertijd van de op maat gemaakte schuifdeuren wordt duidelijk gecommuniceerd tijdens het bestelproces.

5.2 Schuifdeur-op-maat.nl is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering veroorzaakt door overmacht of derden.

Artikel 6 - Garantie

6.1 Schuifdeur-op-maat.nl biedt 10 jaar garantie op het materiaal van de schuifdeuren, mits sprake is van normaal gebruik.

6.2 Garantieaanspraken dienen schriftelijk en binnen redelijke termijn na ontdekking van het gebrek te worden gemeld.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1 Schuifdeur-op-maat.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist gebruik of montage van de schuifdeuren.

7.2 De aansprakelijkheid van Schuifdeur-op-maat.nl is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt.

Artikel 8 - Klachtenprocedure

8.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

8.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

8.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

8.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

8.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 9 - Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen tussen Schuifdeur-op-maat.nl en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nijmegen.

Schuifdeur-op-maat.nl
Dr. de Blécourtstraat 9 A, kamer 2,
6541DD, Nijmegen

KVK: 89345096
BTW ID: NL864953124B01
Info@schuifdeur-op-maat.nl
+316 37 28 19 14

Versie: 06-12-2023